Zrealizowane Projekty Unijne

1. Bon na Innowacje dla MŚP

Okres realizacji projektu:
01.04.2021 – 31.03.2022

Firma MAD Adam Zdanowicz zrealizowała projekt nr POIR.02.03.02-20-0036/20 pt. „AchoBike – Rower dla osób niskorosłych” dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Osi priorytetowej 2 – Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP.
Celem projektu było przeprowadzenie badań w celu wdrożenia innowacji produktowej poprzez opracowanie prototypu roweru dostosowanego do potrzeb osób niskorosłych.
Projekt ten jest naszym autorskim pomysłem, a jego realizacja była możliwa dzięki współpracy w przeprowadzeniu niezbędnych badań i analiz przez jednostkę badawczą – Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej.

Wartość projektu: 480 930,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 332 350,00 PLN.

2. Internacjonalizacja MŚP

Okres realizacji projektu:
01.11.2021 – 30.09.2022

Firma MAD Adam Zdanowicz realizuje projekt nr POPW.01.02.00-IP.01-00-001/21 pt. „Internacjonalizacja firmy MAD Adam Zdanowicz na rynku holenderskim” dofinansowany w ramach
Działania 1.2. Internacjonalizacja MŚP w ramach PO Polska Wschodnia 2014-2020
Cel Projektu: Celem projektu jest przygotowanie firmy MAD Adam Zdanowicz do wprowadzenia rowerów customowych na rynek holenderski, a w wyniku tego dywersyfikacja rynków zbytu i wzrost sprzedaży. Sprzedaż zagraniczna jest jednym z elementów strategii rozwoju firmy, dotychczas jednak nie prowadzone były działania w tak szerokim zakresie nakierowane na jeden rynek. Wdrożenie działań wynikających z nowego modelu biznesowego zwiększy znacznie szanse firmy na sukces na nowym rynku zagranicznym.

Wartość projektu: 219 499,70 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 152 481,50 PLN.

3. Własność intelektualna w Twojej firmie

Okres realizacji projektu:
15.04.2022 – 19.07.2022

Firma MAD Adam Zdanowicz  wzięła udział w projekcie Urzędu Patentowego RP, dofinansowanego z Funduszy Europejskich pn. „Własność intelektualna w Twojej firmie”. Projekt nr POIR.02.06.00-00-0001/19-00
 
Celem projektu jest kształtowanie praktycznych umiejętności przedsiębiorców w zakresie wykorzystania ochrony własności intelektualnej, w tym przemysłowej oraz możliwości czerpania korzyści z tej ochrony.
Efektem projektu jest uzyskanie praktycznej wiedzy, jak chronić własność intelektualną firmy oraz jak czerpać korzyści z ochrony własności intelektualnej w celu zwiększenia konkurencyjności swojej firmy.
 
Koszt usługi objętej grantem brutto: 1 200,00 PLN
Całkowita kwota grantu otrzymanego z UE: 926,83 PLN

4. Program oceny przedsiębiorstw

w zakresie zarządzania,
oddziaływania środowiskowego oraz społecznego wg koncepcji
zrównoważonego rozwoju

Usługa przeprowadzona przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego na rzecz firmy MAD Adam Zdanowicz w ramach projektu Enterprise
Europe Network współfinansowanego z programu Single Market Programme (SMP COSME).

Okres realizacji projektu:
03.10.2022

5. Innovation Health Check

Benchmarking procesu innowacji AWKA2

Audyt innowacyjności został przeprowadzony, aby sprawdzić jaki jest poziom innowacyjności firmy i dostarczyć informacji zwrotnej na ten temat. Audyt zbadał, co w firmie robi się dobrze, a gdzie potrzebne są poprawki. Zbadana została zależność pomiędzy praktykami firmy, a osiąganymi wynikami.

Okres realizacji projektu:
28.11.2022